Omladinski savjet Republike Srpske raspisuje poziv za izbor Generalnog sekretara Omladinskog savjeta Republike Srpske

Omladinski savjet Republike Srpske raspisuje poziv za izbor Generalnog sekretara Omladinskog savjeta Republike Srpske

Na osnovu odluke Upravnog odbora Omladinski savjet Republike Srpske raspisuje poziv za izbor
Generalnog sekretara Omladinskog savjeta Republike Srpske.

Ovaj poziv je upućen svim zainteresovanim predstavnicama/ima organizacija članica Omladinskog savjeta Republike
Srpske.

Poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, te svoje prijave možete poslati na adresu
Stevana Mokranjca 2, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na mejl adresu
omladinskisavjetrs@gmail.com

Mandat generalnog sekretara traje 4 godine.

Opšti uslovi konkursa za izbor Generalnog sekretara OSRS-a:

 •  Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine
 • Da nije mlađi od 18 i stariji od 30 godina;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
 • Posebni uslovi konkursa za izbor Generalnog sekretara OSRS-a:
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Najmanje 2 godine iskustva u implementaciji omladinskih projekata;
 • Najmanje 2 godine iskustva ili djelovanja u: omladinskoj organizaciji, lokalnom omladinskom
  savjetu ili republičkoj omladinskoj organizaciji, kao prednost se uzuma iskustvo na rukovodećim
  pozicijama (predsjednik, potpredsjednik, sekretar, izvršni direktor, član upravnog odbora);
 • član/predstavnik organizacije članice OSRS-a.

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja na konkursu:

 • biografija,
 • motivacijsko pismo,
 • potvrda o prebavlištu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • dokaz o iskustvu u implemetaciji omladinskih projekata (potpisana izjava i ovjerena od
 • strane nadležne organizacije/institucije),
 • dokaz o iskustvu ili djelovanju u jednoj od sljedećih organizacija: omladinska organizacija,
  lokalni omladinski savjet ili republička omladinska organizacija
 • dokaz o iskustvu na nekoj od rukovodećih pozicija u nekoj od gore navedenih pozicija
 • najmanje 5 pisama preporuke od 5 organizacija punopravnih članica OSRS-a različitih regija
  Republike Srpske (jedna organizacija ne bi trebala da preporuči različite kandidate).

Share this post