Ciljevi

Ciljevi OSRS-a su:

 1. Zalaganje za harmonično i efikasno uređenje i funkcionisanje organa OSRS-a;
 2. Razvoj, realizacija i promocija Omladinske politike u Republici Srpskoj;
 3. Zaštita i promocija prava mladih;
 4. Unapređivanje položaja mladih u društvu a naročito aktivnog učešća mladih u procesu donošenja odluka;
 5. Zalaganje za izradu i realizaciju progama u sljedećim oblastima:
  – zapošljavanje mladih,
  – stambene politike za mlade,
  – obrazovanje, kultura i fizička kulture,
  – zdravlje i socijalna politika za mlade,
  – informisanje mladih,
  – ravnopravnost polova,
  – mobilnost, omladinski rad i organizovanje,
  – borba protiv nasilja i kriminaliteta,
  – korišćenje slobodnog vremena mladih i participacija u društvu,
  – zaštita životne sredine;
 6. Zalaganje za programe formalnog obrazovanja i neformalnog obrazovanja, bezbjednosti mladih i volonterske kulture;
 7. Zastupanje mladih sa umanjenim mogućnostima i osoba sa invaliditetom, kao i ostalih marginalizovanih grupa;
 8. Unapređivanje sistemske brige o mladima, praćenje rada državnih instituacija i javnih politika od značaja za mlade, te javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih u cilju poboljšanja
  kvaliteta života mladih u Republici Srpskoj;
 9. Razvijanje ličnih aktivnosti, afirmisanje rada kao i afirmisanje mladih ljudi u društvu;
 10. Ostvarivanje saradnje sa mladima i institucijama u drugim zemljama, razmjena iskustava i primjera dobre prakse, umrežavanje i saradnja na projektima, kao i punopravno i pridruženo učlanjivanje u međunarodne omladinske asocijacije i organizacije;
 11. Zaštita i očuvanje integriteta Republike Srpske;
 12. Organizacija i podrška humanitarnim aktivnostima;
 13. Zalaganje za očuvanje porodice i zdravih stilova života;
 14. Razvijanje sopstvene i podrška drugim izdavačkim djelatnostima na ostvarivanju programskih ciljeva;
 15. Zastupanje i predstavljanje mladih u postojećim entitetskim i državnim organima upravljanja, te pred ostalim međunarodnim asocijacijama i autoritetima.

U ostvarivanju navedenih ciljeva OSRS zastupa interese mladih u Republici Srpskoj bez obzira na njihov socijalno-ekonomski položaj, pol, etničku pripradnost, politička i vjerska uvjerenja, seksualnu orijentaciju i bilo koji drugi oblik različitosti.